Акредитация

Лаборатория за изпитване и калибриране е акредитирана да извършва изпитване на: Устройства и съоръжения за информационни технологии. Битови и подобни електрически уреди. Осветители. Електромедицински апарати. Звукова, видео и подобна техника. Електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения.

Калибриране

Акредитацията на лабораторията обхваща калибриране на:
– Термометри ( течностни, цифрови)
– Влагомери за относителна влажност

Изпитване на параметри

Акредитираната лаборатория извършва:
– Изпитване на електро безопасност
– Изпитване на климатични въздействия
– Изпитване на механични въздействия
– Изпитване на IP защити
– Акустични измервания
– Метрични измервания
– Функционални проверки

Изпитване на продукти

Акредитираната лаборатория извършва изпитване на:

– компютри и компютърни системи;
– изделия за информационни
технологии;
– офис оборудване;
– системи за обработка на данни;
– машини и съоръжения;
– битови и подобни електрически
уреди;
– електромедицински апарати;
– звукова, видео и подобна
техника;
– електрически устройства за
измерване;
– електрически устройства за
управление;
– електрически устройства за
лабораторни цели;
– електрически устройства за
неелектрически уреди;

– електрообзавеждане на машини;
– електронни касови апарати с
фискална памет;
– електронни управления за
бензиноколонки;
– електронни таксиметрови
апарати;
– захранващи блокове и подобни
устройства;
– адаптери;
– трансформатори;
– автоматични прекъсвачи;
– детски играчки;
– електрически съоръжения;
– електротехнически продукти;
– електротехнически компоненти;
– електротехническо оборудване.