Обхват на нотификацията

 

Оценяване на съответствието на таксиметрови апарати, съгласно Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за
измерване, като прилага следните модули на процедурите за оценяване на
съответствието, съгласно Приложение №11 към чл.8, ал.2:
Модул B: ЕС изследване на типа – Приложение №11, Раздел III
Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта–
Приложение №11, Раздел X